Motywacja w zarządzaniu

Motywacja w zarządzaniu
Strona główna » Motywacja w zarządzaniu

MOTYWACJA W ZARZĄDZANIU

ZARZĄDZANIE

Zarządzanie to ogólny zakres działań, procesów i decyzji, których zastosowanie w odniesieniu do zasobów, osób, kapitału lub organizacji ma zapewnić warunki do efektywnego ich funkcjonowania prowadzącego do osiągnięcia postawionych celów1.

W procesie zarządzania ważne jest wiele aspektów, na które osoba zarządzające musi zwrócić uwagę, aby jej działania były efektywne. Osoba zarządzająca musi do perfekcji opanować sztukę osiągania celów i realizacji zadań pracą innych ludzi. Zarządzający nie wykonują powierzonych im zadań osobiście. Zadaniem takich osób jest zorganizowanie pracy podległych pracowników, w ten sposób aby zapewnić skuteczne realizowanie pracy. Kierownik ma za zadanie wyznaczyć cele, które mają realizować inne osoby. Aby to umożliwić jest także odpowiedzialny za zasoby organizacji, które będą potrzebne podległym pracownikom, aby wykonać zlecone im zadania.

Zarządzanie jest więc trudną sztuką. Im więcej osób, którymi zarządzamy tym proces ten jest bardziej skomplikowany i bez odpowiedniej wiedzy trudny do wykonania. Zarządzając musimy zorganizować całą pracę podległych pracowników. Naszym zadaniem jest wyznaczenie celów, określenie kto kiedy i co ma robić. Do nas należy także obowiązek zorganizowania środków, miejsca pracy i urządzeń niezbędnych pracownikom do pracy. Mimo, że nie wykonujemy zadań osobiście, a przez inne osoby, to do nas należy szeroko rozumiane zorganizowanie pracy innym.

MOTYWACJA W ZARZĄDZANIU

Zarządzając mamy więc kontakt z ludźmi. Aby ich praca była dobrze wykonana, a jednocześnie pracownicy byli z niej zadowoleni, duże znaczenia ma motywacja w zarządzaniu.

MOTYWACJA W ZARZĄDZANIU – SPOSOBY

NAGRODY

Motywacją używaną w zarządzaniu są przede wszystkim nagrody. Nagrody mogą mieć wymiar finansowy jak i poza finansowy. Poza stałą pensją pracownik powinien mieć świadomość, ze jego ciężka praca i zaangażowanie zostaną zauważone i docenione. Aby okazać pracownikowi, że robi coś ponadprzeciętnie, możemy go nagrodzić. Najpopularniejszą formą nagradzania są oczywiście premie finansowe. Są nie tylko popularne ale także bardzo pożądane przez pracowników. Podejmujemy pracę aby przede wszystkim zarabiać. Pieniądze są nam w życiu niezbędne. Każda premia finansowa jest więc bardzo pożądania i z pewnością spotka się z uznaniem pracowników. Innym sposobem na motywację w zarządzaniu może być wykorzystanie innych nagród niż finansowe. Pozafinansowymi nagrodami może być chociażby pochwała na forum firmy za włożony wkład i osiągnięcia. Motywacja w zarządzaniu to także wybory. Warto więc dostosować rodzaj motywatorów do danej sytuacji. Innym pozafinansowym sposobem motywacji może być karta sportowa, bilety do kina, wyjazd na szkolenie.

MOŻLIWOŚĆ AWANSU

Firma to w dużej mierze ludzie, którzy w niej pracują. Prawidłowe funkcjonowanie zależy więc od ludzi, którzy ją tworzą. Tak jak ważne jest dobre zarządzanie, tak samo ważna jest praca ludzi, którymi zarządzamy. Od ich rezultatów zależy w jakiej kondycji będzie firma. Nie jest również tajemnicą, że pracownik doceniany będzie lepszym pracownikiem. Jeśli poświęcimy uwagę ludziom, którzy dla nas pracują, z pewnością oni poświęcą swoją uwagę naszej firmie. Nasze zaangażowanie z pewnością zaowocuje dobrą pracą podwładnych. Sposobem na utrzymanie zadowolenia wśród pracowników jest ich docenianie. Z wszystkich osób z pewnością możemy wyznaczyć jednostki, które w jakiś sposób wyróżniają się spośród innych. Za dobrą pracę i zaangażowanie powinny być docenione np. poprzez możliwość awansu i wspinania się po kolejnych szczeblach w firmie. Zapewnienie możliwości awansu pracownikom to dobry sposób na motywację w zarządzaniu ludźmi.

MOŻLIWOŚĆ INICJATYW

Pracownicy powinni mieć także możliwość wyrażenia swojej opinii i zdania na każdy temat. Nie powinni mieć żadnych obaw przed pójściem do kierownika, aby przedstawić swój pomysł. Często jest tak, że osoby na niższym szczeblu mogą mieć bardziej racjonalne i praktyczne pomysły, z tego względu, że wykorzystują je w praktyce i nie są jedynie teoretykami. Pomysły pracowników w połączeniu z pomysłami ludzi, którzy posiadają wiedzę teoretyczna w danej dziedzinie mogą okazać się strzałem w dziesiątkę. Przysłowiowa burza mózgów może nam przynieść duże korzyści.

WŁĄCZENIE PRACOWNIKÓW DO ZARZĄDZANIA FIRMĄ

Włączenie pracowników do zarządzania firmą sprawi, że pracownicy będą się z nią utożsamiać. Dzięki temu będą czyli więź z firmą. Mając poczucie, że coś zależy od nich będą częściej wychodzić z inicjatywą. Jeśli ich zdanie spotka się z aprobatą, a każdy pomysł będzie wysłuchany i rozważony, z pewnością ich motywacja do działania wzrośnie. Jest to dobry sposób na motywowanie w zarządzaniu. Poprzez dopuszczenie pracowników do zarządzania firmą w sposób pośredni, zyskujemy także opinię praktyków (np. w firmie produkcyjnej to właśnie pracownicy pracują na danych maszynach, a nie kierownik czy szef. Pracownik produkcyjny wyposażony w wiedzę praktyczną poruszy inne kwestie i będzie miał do powiedzenia coś innego niż pracownik, który z takimi maszynami nie ma styczności, a jego wiedza jest jedynie teoretyczna. Połączeniu wiedzy dwóch takich osób może doprowadzić to znacznie lepszych efektów, aniżeli zdanie tylko jednego z nich).

UMOŻLIWIENIE PODNOSZENIA KWALIFIKACJI

Pracownicy, aby byli zmotywowani muszą także mieć możliwość rozwoju. Bez tego będą mieli poczucie, że ciągle stoją w miejscu. O ile przez jakiś czas dane stanowisko nam odpowiada, po jakimś czasie chcemy czego więcej. Jeśli mamy poczucie, że w danym miejscu zrobiliśmy już wszystko. Kiedy nasza praca codziennie wygląda tak samo i wdaje się rutyna. Cokolwiek byśmy nie robili okazuje się, że zaczynamy czuć wypalenie zawodowe. Motywacja w zarządzania, jako jeden z punktów, powinna zakładać możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji. Dzięki zdobytej wiedzy i nowym umiejętnością, będziemy mogli realizować nasze zdania w inny sposób, szybciej, lepiej. Podejmiemy się także nowych zadań i będziemy mogli podejmować kolejne wyzwania. Tylko w ten sposób nie dopadnie nas rutyna.

KONTROLA CZY SPOSOBY, KTÓRYMI MOTYWUJĘ PRACOWNIKÓW SPOTYKA SIĘ Z UZNANIEM CZY DEZAPROBATĄ

Motywacja w zarządzaniu to nie tylko działania ukierunkowane na efektywność i zaangażowanie podległych pracowników. Motywacja w zarządzaniu zakłada także kontrolę tych działań. Każde miejsce pracy ma swoją specyfikę. Każdy pracownik inaczej reaguje na bodźce. Zarządzający ma motywować pracowników. Do niego należy także zweryfikowanie skuteczności swoich działań. Zarządzający za najlepszą motywację w zarządzaniu uznaje przykładowo nagrody pieniężne. Z jego punktu widzenia wszytko jest idealnie. Po badaniu opini pracowników okazuje się, że pracownicy w większości nie podzielają tego zdania. Premie nie są zbyt wysokie,a pracownicy woleli by w ich miejsce otrzymać darmowe karnety na basen, siłownie, fitness. Motywacja w zarządzaniu to więc nie tylko motywowanie pracowników, ale i weryfikacja czy wybrane sposoby mają pozytywny oddźwięk. Wymagana jest więc ciągła kontrola czy sposoby, którymi motywuje się pracowników spotyka się z ich uznaniem czy dezaprobatą.

Motywacja w zarządzaniu jest więc bardzo złożonym procesem. Dobry zarządca musi pracować nie tylko nad motywacją wśród pracowników ale także nad samym sobą. Musi mieć świadomość, że nie jest nieomylny, a nawet najlepszy pomysły, w danych środowisku mogą nie mieć zastosowania. Ważne jest zatem w motywacji w zarządzaniu stosować metody adekwatne do miejsca, czasu i ludzi.

1 https://pl.wikipedia.org/wiki/Zarządzanie

Dodaj komentarz